bhikhabhai & Company Ltd

 

Bhikhabhai & Co. Ltd
45 Kings Road
Ba
FIJI
P. O. Box 74, Ba.

Ph: 679 - 667 0043
Fax: 679-667 0300

Email: info@bbcgroup.com.fj

https://www.facebook.com/bhikhabhaiFiji